top of page

Pricacy beleid OSB-VUB

 

1. Partijen en doelstellingen

 

Oudstudentenbond van de Vrije Universiteit Brussel VZW, (hierna “OSB-VUB” of de “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd)

Triomflaan 40 – 1160 Brussel

Ondernemingsnummer : BE0408701679

e-Mail: info@osb.be

Telefoon:

 

Gedragscode: Code voor bedrijven en verenigingen

 

OSB-VUB heeft dit privacy beleid opgesteld met als doel gebruikers van de website op het volgende adres: www.osb-vub.be, (hierna de "Site") transparante informatie te verstrekken over de wijze waarop persoonsgegevens door OSB-VUB worden verzameld en verwerkt.

De term 'Gebruiker' verwijst naar elke gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, die de site bezoekt of er op enigerlei wijze interactie mee heeft.

In dit verband bepaalt OSB-VUB alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers. Hiertoe verbindt OSB-VUB zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de Wet") en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: "de Verordening").

Het staat OSB-VUB vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op zijn verzoek en voor zijn rekening persoonsgegevens van gebruikers verwerkt (hierna de "Verwerker"). In voorkomend geval verbindt het OSB-VUB zich ertoe een onderaannemer te kiezen die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot de wet en de verordening.

 

​2. Verwerking van persoonsgegevens

 

Het gebruik van de site door gebruikers kan resulteren in het verstrekken van persoonsgegevens. De verwerking van dergelijke gegevens door OSB-VUB, in de hoedanigheid van gegevensbeheerder, of door dienstverleners die in naam en voor rekening van OSB-VUB handelen, dient te voldoen aan de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden door OSB-VUB verwerkt, in overeenstemming met de hieronder uiteengezette doeleinden, via :

Registratieformulier

Delen van gratis content

Gebruik van cookies

 

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 

In overeenstemming met artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn de volgende:

 

​3.1. Het doel van OSB-VUB nastreven:

 

Het doel van de Vereniging is de banden van broederlijkheid tussen oud-studenten van de Vrije Universiteit Brussel te versterken, bij te dragen tot de welvaart van de Universiteit en tot de ontwikkeling en verspreiding van het Vrij Onderzoek.

Dit impliceert de verwerping van autoriteitsargumenten in alle aangelegenheden, het voortdurend in vraag stellen van ideeën, kritische reflectie en het actief zoeken naar de emancipatie van de mens van elke vorm van conditionering, onderwerping en discriminatie.

 

3.2 Om haar doel te bereiken kan OSB-VUB in het bijzonder

3.2.1 Bijdragen tot elke actie die tot doel heeft de ontwikkeling van het onderwijs volgens het principe van het Vrij Onderzoek of de verdediging ervan

3.2.2 Voor haar leden bijeenkomsten, gezamenlijke studies, conferenties, tentoonstellingen, excursies, reizen en wetenschappelijke of culturele missies organiseren;

3.2.3 Het werk van haar leden en van derden voor wie haar leden belangstelling kunnen hebben, publiceren en uitgeven;

3.2.4 Het oprichten en subsidiëren, buiten haar leden om, van een mutualiteit en een noodfonds bestemd om de noden van de studenten van de Vrije Universiteit Brussel, de leden van de Unie en hun gezinnen te lenigen;

3.2.5 Leningen en studiebeurzen in het leven te roepen en te verdelen ten voordele van studenten met beperkte middelen die een opleiding volgen aan de Vrije Universiteit Brussel, met inbegrip van de opleidingen die in het buitenland worden gevolgd in het kader van programma's die door de Vrije Universiteit Brussel zijn opgesteld of erkend; de leningen worden slechts toegekend op voorwaarde dat degenen die ze verkrijgen ze terugbetalen aan de Unie zodra hun financiële toestand dit toelaat;

3.2.6 Het toekennen van giften of subsidies aan de Universiteit en aan studentenorganisaties.

3.2.7 Akkoorden af sluiten met het oog op samenwerking met de verenigingen van afgestudeerden van onderwijsinstellingen verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en de onderwijsinstellingen in de Associatie van de VUB

 

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

 

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in dat OSB-VUB de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met de methoden en principes die in dit Privacybeleid worden beschreven:

 

Achternaam

Voornaam

Geboortedatum

Geslacht

E-mailadres

Postadres

Vast telefoonnummer

G.S.M. nummer

Diploma('s) behaald

Jaar/jaren van afstuderen

Beroep en status: student, werkend of gepensioneerd

Identiteit en status echtgeno(o)t(e)

Hobby’s

 

5. Toestemming

 

Door de Site te bezoeken en te gebruiken verklaart de Gebruiker dat hij/zij op de hoogte is van, en zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor, de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Deze toestemming heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

 

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het vakje aankruist dat het Privacybeleid als een hypertextlink aanbiedt. Deze toestemming is een onmisbare voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met OSB-VUB aan te gaan. Elk contract tussen OSB-VUB en een gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de site worden aangeboden, is onderhevig aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.

(Oud-)leden die in het verleden reeds hun toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en andere elektronische communicatie hebben reeds ingestemd met dit privacybeleid.

 

De Gebruiker stemt ermee in dat de Gegevensbeheerder zijn/haar persoonsgegevens die hij/zij via de site of bij het gebruik van de door OSB-VUB aangeboden diensten doorgeeft, voor de hierboven aangegeven doeleinden verwerkt en verzamelt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

 

De Gebruiker heeft het recht om zijn/haar toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming brengt de rechtmatigheid van de verwerking op basis van eerder gegeven toestemming niet in gevaar.

 

6. Bewaartermijn van persoonsgegevens van Gebruikers

 

In overeenstemming met artikel 13, §2 van de Verordening en de Wet, bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 

Deze periode is in ieder geval korter dan : 70 jaar

 

7. Ontvangers van gegevens en bekendmaking aan derden

 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan medewerkers, onderaannemers of leveranciers van OSB-VUB die adequate garanties voor gegevensbeveiliging bieden en die met OSB-VUB samenwerken bij de marketing van producten of de levering van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van OSB-VUB en zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor de verwerking of uitbesteding van deze gegevens.

 

In alle gevallen dienen de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn bekendgemaakt zich te houden aan de inhoud van dit Vertrouwelijkheidsbeleid. OSB-VUB garandeert dat zij de gegevens uitsluitend voor de beoogde doeleinden, op discrete en veilige wijze zullen verwerken.

 

In het geval dat gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing of wervingsdoeleinden, wordt de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gesteld zodat hij/zij zijn/haar toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens.

 

8. Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

 

De volgende persoon is aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming (hierna "DPO"): Het secretariaat van OSB-VUB

 

De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte implementatie van nationale en supranationale bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

 

U kunt als volgt contact opnemen met de DPO: info@osb.be

 

9. Rechten van gebruikers

 

De gebruiker kan zijn rechten op elk moment uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@osb.be, of een brief per post, met bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart, naar het volgende adres Triomflaan 40, 1160 Oudergem

9.1. Recht op toegang

 

Overeenkomstig artikel 15 van het reglement garandeert OSB-VUB de gebruiker het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

 

9.1.1. de doeleinden van de verwerking

9.1.2. de categorieën van persoonsgegevens

9.1.3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

9.1.4. indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze periode te bepalen;

9.1.5. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, zoals bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening en, ten minste in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een betaling verlangen van een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker zijn aangevraagd.

 

Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

 

De Gebruiker ontvangt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn/haar gegevens.

 

9.2. Recht op rectificatie

 

OSB-VUB garandeert de Gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.

 

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De gebruiker moet eerst zelf de nodige wijzigingen aanbrengen vanuit zijn gebruikers- account op de website, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval een verzoek kan worden ingediend bij OSB-VUB.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over dergelijke ontvangers indien hij of zij daarom verzoekt.

 

9.3. Recht op wissen

 

De Gebruiker heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens zo snel mogelijk te laten wissen in de gevallen genoemd in artikel 17 van de Verordening.

 

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat elke koppeling naar die persoonsgegevens of elke kopie of reproductie daarvan door die verwerkingsverantwoordelijken wordt gewist.

 

De twee voorgaande alinea's zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

 

  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

  • om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist en die is neergelegd in de EU-wetgeving of in de wetgeving van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;

  • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de voor de verwerking verantwoordelijke, elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van het wissen van persoonsgegevens of van een beperking van de verwerking, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien hij of zij daarom verzoekt.

 

9.4. Recht op beperking van de verwerking

 

De Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen genoemd in artikel 19 van de Verordening.

 

In overeenstemming met artikel 19 van de Verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte van elke beperking op de uitgevoerde verwerking, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien hij of zij daarom verzoekt.

 

9.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben gebruikers het recht om hun persoonsgegevens van OSB-VUB te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking zonder dat OSB-VUB dit verhindert in de gevallen waarin de Verordening dit voorziet.

 

Wanneer gebruikers hun recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig de vorige paragraaf uitoefenen, hebben ze het recht om hun persoonsgegevens rechtstreeks van de ene gegevensbeheerder naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

 

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op wissen onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

 

9.6. Recht op bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

 

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door OSB-VUB. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening zal OSB-VUB de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wervingsdoeleinden, heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke wervingsdoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke werving.

 

Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor wervingsdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

 

9.7. Recht op het indienen van een klacht

 

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door OSB-VUB bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Persstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: + 32 2 274 48 00

Fax: + 32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

 

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn/haar woonplaats.

10. Cookies

 

De Site maakt gebruik van cookies om de Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om Gebruikers een betere browse-ervaring te bieden en om de Site en de inhoud ervan te verbeteren. De doeleinden en methoden van cookies worden in deze paragraaf uiteengezet.

 

10.1. Algemene principes

 

Een "cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de Website, met het oog op een latere verbinding. Cookies stellen de server in staat om de computer van de Gebruiker te herkennen.

 

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie de OSB-VUB samenwerkt.

 

Sommige van de door de OSB-VUB gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, terwijl andere worden gebruikt om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

 

Gebruikers kunnen cookies personaliseren of deactiveren door hun browser te configureren.

 

Door gebruik te maken van de Website gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

 

10.2. Type cookies en doel

 

OSB-VUB gebruikt verschillende soorten cookies op de Website:

 

Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de communicatie van ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om het browsen van de Gebruiker te vergemakkelijken;

Statistische cookies en cookies voor publieksmeting: deze cookies maken het mogelijk de Gebruiker te herkennen en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectief middel om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen te tonen die waarschijnlijk interessant zijn. Ze stellen OSB-VUB ook in staat om mogelijke bugs op de Website te identificeren en deze te corrigeren.

Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde gemaakte keuzes te onthouden (bijvoorbeeld gebruikersnaam of taal);

Tracking cookies: het OSB-VUB gebruikt tracking cookies via Google Analytics om de interactie van gebruikers met de inhoud van de website te meten en anonieme statistieken te produceren. Met deze statistieken kan OSB-VUB de Website verbeteren. Google geeft uitleg over deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

10.3. Bewaarperiode cookies

 

Cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die waarschijnlijk op de harde schijf van de Gebruiker worden opgeslagen en hun bewaarperiode zijn als volgt: 5 jaar

 

10.4. Beheer van cookies

 

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Browserprogrammering stelt de Gebruiker ook in staat om een bericht of melding te ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo te beslissen of hij deze accepteert of weigert.

 

Als de Gebruiker bepaalde cookies deactiveert, accepteert hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Het is mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn.

 

Als de Gebruiker bepaalde cookies wil beheren en/of verwijderen, kan hij dit doen via de volgende link(s):

 

Voor gebruikers met :

 

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

 

Als de gebruiker niet wil dat Google Analytics-cookies worden gebruikt, wordt hij/zij verzocht zijn/haar browser dienovereenkomstig te configureren op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

11. Commentaar & media

 

Wanneer u een reactie achterlaat op onze website, worden de gegevens die u in het reactieformulier hebt ingevuld, uw IP-adres en de user-agent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste reacties op te sporen.

 

Een geanonimiseerde tekenreeks die is gemaakt van je e-mailadres (ook bekend als een hash) kan naar de Gravatar-service worden verzonden om te controleren of je deze gebruikt. De geheimhoudingsclausules van de Gravatar-service zijn hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Zodra je commentaar is gevalideerd, is je profielfoto openbaar zichtbaar naast je commentaar.

 

Als je een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit maakt het mogelijk om volgende opmerkingen automatisch te herkennen en goed te keuren in plaats van ze in de moderatiewachtrij te laten staan.

 

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd met behulp van een geautomatiseerde service om ongewenste commentaren te detecteren.

 

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen uploadt naar de website, raden we je aan om geen afbeeldingen te uploaden met EXIF-gegevens van GPS-coördinaten. Bezoekers van je website kunnen locatiegegevens van deze afbeeldingen downloaden en extraheren.

 

12. Beperking van de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking

 

De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet aan OSB-VUB verbonden zijn. De inhoud van deze sites en de naleving van de wet en het reglement vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de OSB-VUB.

 

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn/haar uitdrukkelijke toestemming geven voor het verstrekken van persoonlijke informatie of gegevens op de website aan een minderjarige jonger dan 16. De OSB-VUB raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoordelijk en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De Gegevensverwerker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar van wie de toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, of voor onjuiste gegevens - in het bijzonder met betrekking tot leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonsgegevens verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking als de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

 

OSB-VUB is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens, met name door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

 

13. Beveiliging

 

De verantwoordelijke voor de verwerking implementeert organisatorische en technische maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de kosten van de tenuitvoerlegging met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de Site.

 

14. Wijziging van het privacybeleid

 

OSB-VUB behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om het Privacybeleid regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen met het oog op de afdwingbaarheid op de site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd.

 

15. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 

Op dit Privacybeleid is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van OSB-VUB.

 

16. Contact

 

Voor vragen of klachten met betrekking tot dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Gegevensbeheerder op het volgende adres: info@osb.be

bottom of page